Гостевая книга · Карта сайта · Контакты
Без флеша


Интернет-ресурсы:

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Министерство культуры Республики Беларусь

Гомельский областной исполнительный комитет

Управление культуры Гомельского облисполкома

Гомельский городской исполнительный комитет

Администрация Центрального района города Гомеля


Программы вступительных испытаний

ПРАГРАМЫ

ўступных выпрабаванняў па спецыяльнасці

ва ўстанове адукацыі “Гомельскі дзяржаўны каледж мастацтваў

імя Н.Ф.Сакалоўскага” у 2018 годзе

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Уступнае выпрабаванне па спецыяльнасці праводзіцца па наступных раздзелах

- выкананне праграмы;

- сальфеджыа (пісьмова і вусна);

- музычная літаратура (для паступаючых на спецыяльнасць

“Музыказнаўства”).

Адзнакі “0”, “1”, “2” па адным з раздзелаў уступнага выпрабавання па спецыяльнасці з’яўляюцца недапушчальнымі для далейшага конкурснага ўдзелу.

Паступаючыя на спецыяльнасць па напрамку “Спевы (акадэмічныя)”* праходзяць праверку музычна-слыхавых даных.

*На гэтую спецыяльнасць могуць прымацца асобы, якія не маюць пачатковай музычнай адукацыі.

ВЫКАНАННЕ ПРАГРАМЫ

2-16 01 02-02 Дырыжыраванне

Паступаючыя па напрамку “Дырыжыраванне (акадэмічны хор) павінны:

- праспяваць песню (акапэльна) і раманс (з суправаджэннем);

- прачытаць з ліста на фартэпіяна двухрадковую партытуру, прасальфеджыраваць з тактыраваннем харавыя партыі;

- прачытаць напамяць верш ці ўрывак з мастацкай прозы;

- прадэманстраваць узровень слыхавой культуры, музычнай памяці і рытму;

- выканаць на фартэпіяна эцюд, паліфанічны твор, п’есу;

- прайсці гутарку.

Паступаючыя па напрамку “Дырыжыраванне (народны хор)” павінны:

- праспяваць не менш за дзве народныя песні (адна з іх на беларускай мове без суправаджэння);

- прачытаць напамяць верш ці ўрывак з мастацкай прозы;

- прадэманстраваць узровень слыхавой культуры, музычнай памяці і рытму;

- выканаць дзве п’есы на інструменце (па выбары абітурыента);

- прайсці гутарку.

*Усе паступаючыя на спецыяльнасць Дырыжыраванне да здачы экзаменаў праходзяць медыцынскі агляд урача-фаніатара.

2-16 01 31-01 Фартэпіяна

Паступаючыя на спецыяльнасць “Фартэпіяна” павінны прайсці гутарку і выканаць:

- паліфанічны твор трохгалоснага складу (у арыгінале);

- твор буйной формы;

- два эцюды на розныя віды тэхнікі;

- п'есу кантыленага характару.

2-16 01 31-02 Аркестровыя струнныя

смычковыя інструменты

Паступаючыя па напрамках Скрыпка”, “Альт павінны прайсці гутарку і выканаць:

- дзве трохактаўныя гамы (мажорную і мінорную) умераным рухам (па 4, 8, 12 і 24 гукі 1еgаto) і арпеджыо (па 3, 9 гукаў legato);

- мажорныя і мінорныя гамы ў тэрцыю, сексту і актаву ў межах першых трох пазіцый (па 1 і 2 інтэрвалы на адзін рух смычка) ва ўмераным руху;

- два эцюды на розныя віды тэхнікі;

- твор буйной формы;

- п'есу (пажадана віртуознага характару).

Паступаючыя па напрамку “Віяланчэль” павінны прайсці гутарку і выканаць:

- дзве трохактаўныя гамы (мажорную і мінорную) умераным рухам (па 4, 8, 16 гукаў 1еgаto) і арпеджыо умераным рухам;

- мажорныя і мінорныя гамы ў тэрцыю, сексту і актаву (па 1 і 2 інтэрвалы на адзін рух смычка) ўмераным рухам;

- два эцюды на розныя віды тэхнікі;

- твор буйной формы;

- п'есу.

Паступаючыя па напрамку Кантрабас павінны прайсці гутарку і выканаць:

гаму;

эцюд;

дзве рознахарактарныя п'есы ці нескладаны твор буйной формы.

2-16 01 31-04 Аркестровыя духавыя і ўдарныя інструменты

Паступаючыя па напрамках “Флейта”, “Габой”, “Кларнет”, “Фагот”, “Валторна”, “Туба”, “Трамбон”, “Труба”, “Барытон”, “Саксафон” павінны прайсці гутарку і выканаць:

- дзве гамы (мажорную і мінорную) да 4-х знакаў пры ключы staccato i 1еgаtо умераным рухам, арпеджыо;

- эцюд;

- дзве п'есы (у тым ліку кантыленага характару) ці часткі цыклічнага твора.

Паступаючыя па напрамку “Ударныя інструменты” павінны прайсці гутарку і выканаць:

на ксілафоне:

- дзве гамы (мажорную і мінорную) да 4-х знакаў пры ключы умераным рухам, арпеджыо;

- эцюд;

- дзве п'есы ці часткі цыклічнага твора.

на малым барабане:

- рытмічныя фігуры (“двойкі”, “тройкі”), рытмічныя камбінацыі;

- два эцюды.

2-16 01 31-05 Інструменты народнага аркестра

Паступаючыя па напрамках Гітара класічная, Цымбалы, Балалайка, Домра павінны прайсці гутарку і выканаць:

- дзве гамы (мажорную і мінорную) у дзве актавы і арпеджыо ўмераным рухам;

- эцюд,

- два рознахарактарныя творы (у тым ліку буйной формы).

Паступаючыя па напрамку Баян, акардэон павінны прайсці гутарку і выканаць:

- дзве гамы (мажорную і мінорную) у 3-4 актавы і арпеджыо умераным рухам;

- эцюд;

- паліфанічны твор;

- твор буйной формы;

- п'есу на інструменце з выбарнай клавіатурай;

- апрацоўку народнай песні ці п’есу віртуознага характару.

2-16 01 32 Спевы акадэмічныя

Паступаючыя па напрамку “Спевы акадэмічныя”* павінны мець неабходныя вакальныя і музычныя здольнасці, сфарміраваны здаровы галасавы апарат, музычны слых, пачуццё рытму, музычную памяць.

У абітурыентаў не павінна быць устойлівых дэфектаў мовы, а таксама фізічных недахопаў, якія будуць перашкаджаць прафесійнай працы.

Паступаючыя павінны:

- выканаць напамяць два творы беларускіх, рускіх, заходніх кампазітараў (песню, раманс, лёгкую арыю);

- выканаць напамяць верш, байку ці частку з мастацкай прозы;

- прадэманстраваць узровень слыхавой культуры, музычнай памяці і рытму;

- прайсці гутарку.

*Усе паступаючыя на спецыяльнасць па напрамку Спевы акадэмічныя” да здачы экзаменаў праходзяць медыцынскі агляд урача-фаніатара.

САЛЬФЕДЖЫА

Экзаменацыйныя патрабаванні устанаўліваюцца ў аб’ёме праграмы па сальфеджыа ДМШ.

Паступаючыя на спецыяльнасць Фартэпіяна; па напрамках Скрыпка, Альт, Віяланчэль, Дырыжыраванне (акадэмічны хор) павінны:

1. Напісаць аднагалосны дыктант на працягу 25 хвілін у аб’ёме 8 тактаў у мажорных ці мінорных танальнасцях з нескладаным рытмам і храматызмамі (памеры: 2/4, 3/4, 4/4; дыктуецца 10 разоў). Рытмічныя цяжкасці: сінкопы, трыёлі, ноты з кропкай, шаснаццатыя.

2. Праспяваць гаму да 4-х знакаў: мажорную (натуральную, гарманічную) і мінорную (натуральную, гарманічную і меладычную).

3. Праспяваць у танальнасці:

- ступені;

- інтэрвалы з вырашэннем (характэрныя, трытоны);

- акорды (трохгуччы галоўных ступеняў і іх ператварэнні,
дамінантсептакорд і яго ператварэнні з вырашэннем, паменшаны септакорд VII ступені і малы септакорд VII з вырашэннем, септакорд II ступені).

4. Праспяваць ад гуку ўверх і ўніз асобныя інтэрвалы і акорды.
(указаныя ў п.3); септакорды VII і II ступені – толькі ўверх:
павялічанае і паменшанае трохгуччы - уверх і ўніз з вырашэннем.

5. Вызначыць на слых:

- інтэрвалы і акорды ад гуку (адпаведна п.3);

- інтэрвалы і акорды ў танальнасці, асобна і ў паслядоўнасці (4-6 інтэрвалаў, 3-4 акорды).

6. Праспяваць з ліста незнаёмую мелодыю з тактыраваннем
(дырыжыраваннем) у памерах 2/4, 3/4, 4/4 (меладычныя і рытмічныя цяжкасці – адпаведна дыктанту).

Паступаючыя па напрамках Баян, акардэон, “Гітара класічная,Домра”,“Балалайка,Цымбалы”, “Дырыжыраванне (народны хор) павінны:

1. Напісаць аднагалосны дыктант на працягу 25-30 хвілін у аб'еме 8 тактаў, дыятанічны, у натуральным, гарманічным мажоры ці ў адным з відаў мінору; памеры: 2/4, 3/4, 4/4; дыктуецца 10 разоў. Рытмічныя цяжкасці: чвэрць з кропкай і восьмая, шаснаццатыя, пункцірны рытм, трыёль, сінкопы.

2. Праспяваць гаму: мажорную (натуральны від), мінорную (віды - натуральны, гарманічны, меладычны) да 4-х знакаў пры ключы.

3. Праспяваць у танальнасці:

- ступені;

- інтэрвалы з вырашэннем (дыятанічныя, характэрныя: павялічаная секунда, паменшаная септыма, павялічаная квінта, паменшаная кварта; трытоны паміж ІV-VІІ ступенямі гарманічнага мінору);

- акорды (трохгуччы галоўных ступеняў і іх ператварэнні,
дамінантсептакорд і яго ператварэнні з вырашэннем, павялічанае і паменшанае трохгуччы з вырашэннем).

4. Праспяваць ад гуку ўверх асобныя інтэрвалы і акорды, указаныя ў п.3.

5. Вызначыць на слых:

- інтэрвалы, акорды ў танальнасці, асобна і ў паслядоўнасці (3-4 інтэрвалы, 3-4 акорды);

- інтэрвалы і акорды ад гуку (у адпаведнасш з п. 3).

6. Праспяваць незнаемую мелодыю з ліста з тактыраваннем (дырыжыраваннем) у танальнасці да 2-х знакаў (меладычныя і рытмічныя цяжкасці - адпаведна дыктанту).

Паступаючыя па напрамках “Кантрабас, Флейта, Габой, Кларнет, Фагот, Валторна, Туба, Трамбон, “Труба”, “Барытон”, “Саксафон”, “Ударныя інструменты павінны:

1. Напісаць аднагалосны дыктант на працягу 30 хвілін у аб'ёме 8 тактаў, дыятанічны, у натуральным мажоры ці ў адным з відаў мінору; памеры 2/4, 3/4; дыктуецца 10 разоў. Рытмічныя цяжкасці: чвэрць з кропкай і восьмая, шаснаццатыя, пункцірны рытм.

2. Праспяваць гаму: мажорную (натуральны від), мінорную (віды - натуральны, гарманічны, меладычны) да 4-х знакаў у ключы.

3. Праспяваць у танальнасці:

- ступені;

- павялічаную секунду, паменшаную септыму, трытоны з вырашэннем;

- акорды (трохгуччы галоўных ступеняў і іх ператварэнні,
дамінантсептакорд і яго ператварэнні з вырашэннем).

4. Праспяваць ад гуку ўверх асобныя інтэрвалы і акорды, указаныя ў п.3.

5. Вызначыць на слых:

- інтэрвалы, акорды ад гуку (у адпаведнасці п. 3);

- інтэрвалы і акорды ў танальнасці, асобна і ў паслядоўнасці (3-4 інтэрвалы, 2-3 акорды).

6. Праспяваць з ліста незнаемую мелодыю з тактыраваннем
(дырыжыраваннем) у танальнасці да 2-х знакаў (меладычныя і рытмічныя цяжкасці - адпаведна дыктанту).

2-17 03 01-01 Мастацтва эстрады

нструментальная музыка)

Выкананне праграмы

Спецыялізацыя Духавыя інструменты (Саксафон, Трамбон, Труба). Паступаючыя павінны прайсці гутарку і выканаць:

- дзве гамы (мажорную і мінорную) да 3-х знакаў пры ключы штрыхамі stассаtо i 1еgаtо ўмераным рухам, арпеджыо;

- два эцюды на розныя віды тэхнікі;

- дзве рознахарактарныя п’есы (у тым ліку эстрадна-джазавага характару) ці частку цыклічнага твора.

Спецыялізацыя “Ударныя інструменты” (“Ксілафон", "Вібрафон”).

Паступаючыя павінны прайсці гутарку і выканаць:

- дзве гамы да 3-х знакаў пры ключы умераным рухам, арпеджыо;

- два эцюды;

- дзве рознахарактарныя п’есы (у тым ліку эстрадна-джазавага характару).

Выканаць на ўдарнай устаноўцы:

- асноўныя тэхнічныя прыёмы (адзіночныя і двайныя удары, рытмічныя камбінацыі);

- полірытмічны эцюд (на сумесную работу рук і ног);

- 3-4 варыянта фактуры акампанементаў у эстрадна-танцавальнай і джазавай манеры.

Спецыялізацыя Бас-гітара”. Паступаючыя павінны прайсці гутарку і выканаць:

рознымі спосабамі гуказдабывання (плектрам ці пальцамі):

- дзве двухактаўныя гамы (мажорную і мінорную) да 3-х знакаў пры ключы умераным рухам, арпеджыо;

- два рознахарактарныя эцюды (тэхнічны і рытма-стылістычны);

- класічную п’есу ці частку цыклічнага твора;

- адну эстрадна-джазавую п'есу;

- імправізацыю на зададзеную тэму.

Спецыялізацыі “Гітара” і “Электрагітара”. Паступаючыя павінны прайсці гутарку і выканаць:

рознымі спосабамі гуказдабывання (плектрам ці пальцамі):

- дзве двухактаўныя гамы (мажорную і мінорную) да 3-х знакаў пры ключы у 2-3-х варыянтах аплікатуры, арпеджыо ўмераным рухам;

- асобныя акорды (трохгуччы, акорды з дабаўленай секстай і нонай, дамінантсептакорд, паменшаны септакорд, септакорд II ступені) чвэрцямі ў 2-3-х палажэннях;

- класічную п’есу ці частку цыклічнага твора ў суправаджэнні
фартэпіяна (плектрам);

- дзве эстрадна-джазавыя п’есы (адна з іх у акордавай фактуры).

Спецыялізацыя “Фартэпіяна”

Паступаючыя павінны прайсці гутарку і выканаць:

- паліфанічны твор трохгалоснага складу;

- два эцюды на розныя віды тэхнікі;

- дзве рознахарактарныя эстрадна-джазавыя п’есы.

САЛЬФЕДЖЫА

Мастацтва эстрады (інструментальная музыка)

Паступаючыя павінны:

1. Напісаць аднагалосны дыктант на працягу 25-30 хвілін у аб’ёме 8 тактаў у мажорнай ці мінорнай танальнасці са складаным рытмам і храматызмамі (памеры: 2/4, 3/4, 4/4; дыктуецца 10 разоў). Рытмічныя цяжкасці: сінкопы, трыёлі, ноты з кропкай, шаснаццатыя.

2. Праспяваць гаму да 4-х знакаў: мажорную (віды - натуральны, гарманічны) і мінорную (віды - натуральны, гарманічны і меладычны).

3. Праспяваць у танальнасці:

- ступені;

- характэрныя інтэрвалы, трытоны - з вырашэннем;

- акорды (трохгуччы галоўных ступеняў і іх ператварэнні,
дамінантсептакорд і яго ператварэнні з вырашэннем; септакорды VII ступені (паменшаны і малы), II ступені - з вырашэннем).

4. Праспяваць ад гуку ўверх і ўніз асобныя інтэрвалы і акорды, (указаныя у п. 3); септакорды VII і II ступені - уверх; павялічанае і паменшанае трохгуччы – уверх і ўніз з вырашэннем.

5. Вызначыць на слых:

- інтэрвалы і акорды ад гуку (адпаведна з п.3);

- інтэрвалы і акорды ў танальнасці, асобна і ў паслядоўнасці (4-6 інтэрвалаў, 3-4 акорды).

6. Праспяваць з ліста незнаёмую мелодыю з тактыраваннем
(дырыжыраваннем) у памерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 (меладычныя і рытмічныя цяжкасці - адпаведна дыктанту).

2-21 04 31 Музыказнаўства

Паступаючыя на спецыяльнасць “Музыказнаўства” здаюць экзамен па сальфеджыо па двух раздзелах (пісьмовым і вусным), а таксама па музычнай літаратуры*.

Па сальфеджыа паступаючыя павінны:

1. Напісаць аднагалосны дыктант на прцягу 30 – 35 хвілін у аб’ёме 8 – 10 тактаў, які ўключае ў меладычны малюнак: скачкі, храматызмы, розныя рытмічныя
складанасці (сінкопы, пункцірны рытм, трыёлі).

2. Праспяваць

у таналънасці (да 6-і знакаў пры ключы):

- гамы;

- простыя дыятанічныя інтэрвалы; трытоны, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем;

- трохгуччы мажорныя і мінорныя, павялічанае і паменшанае
трохгуччы з вырашэннем;

- дамінантсептакорд і яго ператварэнні; септакорды II ступені, ўводны з вырашэннем;

- паслядоўнасці акордаў і інтэрвалаў з прасцейшымі адхіленнямі ў
роднасныя танальнасці;

ад гуку:

- простыя інтэрвалы;

- трохгуччы мажорныя і мінорныя з ператварэннямі;

- дамінантсептакорд і яго ператварэнні; септакорды II ступені, уводны з вырашэннем;

- павялічанае і паменшанае трохгуччы - з вызначэннем танальнасці і вырашэннем.

3. Прачытаць з ліста аднагалосныя мелодыі з храматызмамі і
мадуляцыямі ў роднасныя танальнасці.

4. Зрабіць пісьмова:

- слыхавы аналіз інтэрвалаў і акордаў, узятых ізалявана, а таксама ў паслядоўнасцях;

- прыклад на транспазіцыю;

- пабудову інтэрвалаў і акордаў ад зададзенага гуку і ў танальнасці;

- рытмічную групоўку;

- пабудову храматычнай гамы (мажорнай і мінорнай).
Час напісання 45 хвілін.

Па музычнай літаратуры паступаючыя павінны:

- напісаць музычную віктарыну (1-12 урыўкаў з пройдзеных твораў):

- расказаць аб творчым шляху кампазітара;

- зрабіць разбор музычнага твора.

Паступаючыя павінны паказаць сваю эрудыцыю ў галіне культуры і мастацтва, разбірацца ў асноўных гістарычных падзеях.

*Экзаменацыйныя патрабаванні устанаўліваюцца ў аб’ёме праграм па сальфеджыа і музычнай літаратуры ДМШ.

2-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая музыка)

Паступаючыя па напрамку Народная творчасць (харавая музыка)* павінны:

- праспяваць не менш за дзве народныя песні;

- прачытаць напамяць верш, байку ці ўрывак з мастацкай прозы;

- прадэманстраваць узровень слыхавой культуры, музычнай памяці і рытму;

- выканаць дзве п’есы на інструменце (па выбары абітурыента);

- прайсці гутарку.

* Усе паступаючыя да здачы экзамену праходзяць медыцынскі агляд урача-фаніатара.

2-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва

2-17 02 01-04 Спецыялізацыя “Народны танец “

2-17 02 01-06 Спецыялізацыя “Эстрадны танец “

Ацэнка за экзамен складаецца з раздзелаў, кожны з якіх ацэньваецца асобнай ацэнкай і можа ўключаць дадатковыя заданні, вызначаныя прыёмнымі патрабаваннямі ў класічнай, народнай, бальнай, эстраднай харэаграфіі. Адзнакі “0”, “1”, “2” па адным з раздзелаў экзамена па спецыяльнасці з’яўляюцца недапушчальнымі для далейшага конкурснага ўдзелу.

Паступаючыя на спецыяльнасць “Харэаграфічнае мастацтва (народны танец, эстрадны танец) павінны :

І. Прайсці праверку:

1. Фізічных даных:

- суадносіны роста і вагі;

- прапарцыянальнасць частак цела (фактура, шырыня таза, плячэй, даўжыня і форма пазваночніка);

- спецыфічныя анатамічныя даныя (нацягнутая форма нагі, вываратнасць і танцавальны крок, рухавасць і сіла стапы, гнуткасць).

2. Вонкавых сцэнічных даных:

- прывабнасць (прыгажосць), артыстычнасць, эмацыянальнасць,
валоданне мімікай;

- пластычная выразнасць (успрыманне і выкананне палажэнняў,
пазіцый і поз, каардынацыя);

- індывіуальныя здольнасці;.

- харэаграфічная памяць (маторыка).

3. Музыкальнасці:

- рух у розных рытмах, тэмпах, амплітудах;

- рытмічная памяць;

- музыкальна-выканаўчая дасканаласць;

- пластычная імправізацыя пад музыку.
II. Паступаючыя павінны:

- выканаць сола у класічнай, альбо народнай (для эстраднага танца ў эстраднай) манеры, эцюд, фрагмент альбо танцавальны нумар;

- паўтарыць прапанаваныя экзаменатарам заданні ў класічным,
народным (для эстраднага танца – эстрадным) характары, 3-4 камбінацыі;

- прайсці праверку музычна-слыхавых даных (рытмічная памяць);

- стварыць самастойна танцавальны эцюд па заданні экзаменацыйнай камісіі;

- паказаць элементы сілавой і тэхнічнай падрыхтоўкі ў скачковых, прысядачных, расцяжачных, калаваротных дарожках і камбінацыях;

- прайсці гутарку.

2-17 03 01-03 Мастацтва эстрады (спевы)

Выкананне праграмы

Паступаючыя па напрамку спецыяльнасці “Мастацтва эстрады (спевы)” павінны мець добрыя музычныя данныя: музычны слых, рытм, памяць, сфарміраваны, здаровы галасавы апарат, а таксама наяўнасць выканаўчых і артыстычных здольнасцей, валоданне пластыкай.

У паступаючых не павінна быць устойлівых дэфектаў мовы, а таксама фізічных недахопаў, якія будуць перашкаджаць прафесійнай працы.

Экзамен праходзіць у два туры.

Першы тур:

· выкананне напамяць двух вакальных твораў абавязкова беларускага ці рускага і замежнага кампазітіраў (адзін з іх без акампанементу);

· выкананне літаратурнага твора (верша, басні або ўрыўка з празаічнага твору);

· праверка музычнага слыху, музычнай памяці і рытму.

Другі тур:

· выкананне напамяць двух твораў у эстрадна-джазавай манеры пад фанаграму ( – 1) або з канцэртмайстрам;

· гутарка.

*Усе паступаючыя па напрамку спецыяльнасці “Мастацтва эстрады (спевы)” да здачы экзамену праходзяць медыцынскі агляд урача-фаніятра.


Поиск по сайту

Наши контакты:
Телефон: (232) 75-73-30

ГлавнаяНовостиГостевая книгаКарта сайтаКонтакты

Copyright © УО "Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф. Соколовского", , Все права защищены
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS